Mateřská škola Terronská

„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ Charles Farrar Browne

Naše mateřská škola je nejstarší samostatnou mateřskou školou v klidném prostředí Bubenče, která byla postavena v letech 1933-1934. Původně byly v patře dvě oddělení jeslí a v přízemí čtyři oddělení mateřské školy. V současnosti má MŠ kapacitu 7 tříd s celodenním provozem. Děti jsou v jednotlivých třídách rozděleny do částečně smíšených tříd a maximální kapacita školy je 163 míst. Součástí MŠ jsou dvě jídelny (přízemí a 1. patro), kde se jednotlivé třídy plynule střídají. V přízemí budovy je pravidelně využívána tělocvična, v 1. patře byt a ve 2. patře se nachází prostor pro keramiku, výtvarný kroužek a další volnočasové aktivity. 1. patro je obklopeno několika terasami. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Tajemství modré planety“, který se zaměřuje na rozvoj řeči, myšlení, motoriky, samostatnosti a enviromentálního cítění. Kolektiv tvoří 14 učitelek včetně ředitelky, jedna asistentka pedagoga a jedna školní asistentka. Mezi provozně správní zaměstnance patří školnice, dvě uklízečky, hospodářka, vedoucí školní jídelny, dvě kuchařky a dvě pomocné kuchařky.  

Spolupracujeme s aplikací Naše MŠ, blízká rodičům, pro usnadnění vzájemné komunikace a přiblížení každodenního dění v mateřské škole. Přístupové údaje všem rodičům předají paní učitelky v jednotlivých třídách na začátku školního roku.

Statutárním orgánem mateřské školy je ředitelka, s pravomocemi vyplývajícími ze zákona 561/2004 Sb. (školský zákon). Zastupuje mateřskou školu ve všech záležitostech, řídí se obecně závaznými předpisy a zřizovací listinou školy.