ZÁPIS DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

2. května 2024 od 13:00 – 18:00 hodin

Není třeba chodit k zápisu s dítětem.

Podrobné informace naleznete na www.jakdoskolky.cz

POSTUP

JAK PODAT ŽÁDOST O PŘIJETÍ (přihlášku):

VYPLNIT: Otevřete webovou aplikaci městské části Praha 6 (www.jakdoskolky.cz, ve spodní části vstoupíte do registračního formuláře), kde od 3. 4. 2024 do 1. 5. 2024 vyplníte jednu žádost o přijetí i pro více mateřských škol najednou, rezervujete si čas, kdy se k zápisu do mateřské školy dostavíte. Tuto žádost je třeba vytisknout, případně uložit jako PDF soubor. Nechcete-li se registrovat elektronicky, můžete vyplnit žádost o přijetí v papírové podobě; formulář žádosti získáte na ÚMČ Praha 6.

POTVRDIT LÉKAŘEM:  Žádost o přijetí (přihlášku) necháte potvrdit lékařem; pokud budete podávat přihlášky do více mateřských škol, vždy je potřeba doložit originál potvrzení nebo jeho ověřenou kopii.

PODAT ŽÁDOST:

  • osobně v naší mateřské škole 2. května, ve Vámi rezervovaném čase
  • osobní datovou schránkou 2. 5. 2024 v čase 0:00 – 23:59 hodin (firemní datová schránka není přípustná) – ID naší datové schránky: py7k2fv
  • e-mailem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail), zaslaným na e-mailovou adresu skolka@terronska.cz; 2. 5. 2024 v čase 0:00 – 23:59 hodin

Po doručení přihlášky, vždy obdržíte unikátní registrační kód, pod kterým budete moci na webu www.jakdoskolky.cz sledovat umístění Vašeho dítěte v jednotlivých mateřských školách. Aktualizace údajů bude probíhat vždy 1x týdně, a to až do 31. 7. 2024.

DOKUMENTY K ZÁPISU:

  • Vyplněná a podepsaná žádost o přijetí s vyjádřením lékaře
  • Rodný list dítěte k nahlédnutí (případně jeho kopii)
  • Doklad o trvalém pobytu (případně jeho ověřená kopie, OP dítěte nebo zákonného zástupce – k nahlédnutí, popř. výpis z evidence obyvatel)

VÝSLEDKY ZÁPISU zveřejníme 3. května 2024 ve 12:00 hodin na webových stránkách naší mateřské školy a na nástěnce u vchodu do areálu mateřské školy.

ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU přijatých dětí proběhne 6. května 2024 od 13:00 do 17:00 hodin VE ZVOLENÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE, kam bylo Vaše dítě přijato. Pokud zápisový lístek neodevzdáte, na Vaše místo automaticky nastoupí další dítě v pořadí.

Alexandra Piskáčková

ředitelka mateřské školy

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ

Ředitelka Mateřské školy Terronská, p. o., Praha 6 (dále jen „mateřská škola“) stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Zákonný zástupce dítěte je povinen v souladu s § 34a odst. 2 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle § 34a odst. 5 školského zákona. Školským obvodem je pro všechny mateřské školy MČ Praha 6 celé území městské části, tzn., že všechny mateřské školy MČ Praha 6 jsou „spádové“. Na základě § 34 odst. 3 školského zákona má dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.

Do mateřských škol zřízených MČ Praha 6 se podle školského zákona přednostně přijímají na volná místa děti s uděleným odkladem povinné školní docházky a děti s povinným předškolním vzděláváním s trvalým pobytem na území MČ Praha 6, bez ohledu na stanovená kritéria.

Počet volných míst pro školní rok 2024/25 : 39

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání – školní rok 2024/25

Děti se přijímají podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:

1. trvalý pobyt dítěte

na území MČ Praha 6 přihlášené k trvalému pobytu                                                             50 bodů

na území jiné MČ nebo obce                                                                                                      1 bod

2. věk dítěte dle narození v období

                     před 01. 09. 2019                                                                                               35 bodů

od 01. 09. 2019 do 31. 08. 2020                                                                                              15 bodů

od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2021                                                                                              10 bodů

od 01. 09. 2021 do 31. 12. 2021                                                                                                5 bodů

                       po 01. 01. 2022                                                                                                    1 bod

3. individuální situace dítěte

MŠ navštěvuje sourozenec a bude ji navštěvovat i po 01. 09. 2024                                       1 bod

Doplňující kritéria dle zaměření MŠ

V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitel/ka školy a bude děti přijímat dle věku od nejstaršího.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a možností mateřské školy.

Vyplněnou, podepsanou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, odevzdávají zákonní zástupci

 02. 05. 2024, v době od 13:00 – 18:00 hodin.

Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

Při přijetí dítěte do více mateřských škol zákonný zástupce odevzdá Zápisový lístek jen do jedné zvolené MŠ. Po odevzdání Zápisového lístku dne 06. 05. 2024 v době od 13,00 hod. do 17,00 hodin, zákonný zástupce obdrží Rozhodnutí o přijetí. Současně žadatel vyplní u vedení mateřské školy formulář Zpětvzetí žádostí do ostatních mateřských škol, kde o přijetí žádal.

Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte je zákonný zástupce povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

V Praze dne 1. 3. 2024                                                                                                            

            Alexandra Piskáčková

                                                                  ředitelka školy