ZÁPIS DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

2. května 2024 od 13:00 – 18:00 hodin

Není třeba chodit k zápisu s dítětem.

Podrobné informace naleznete na www.jakdoskolky.cz

Kritéria přijímacího řízení naleznete zde.

POSTUP

JAK PODAT ŽÁDOST O PŘIJETÍ (přihlášku):

VYPLNIT: Otevřete webovou aplikaci městské části Praha 6 (www.jakdoskolky.cz, ve spodní části vstoupíte do registračního formuláře), kde od 3. 4. 2024 do 1. 5. 2024 vyplníte jednu žádost o přijetí i pro více mateřských škol najednou, rezervujete si čas, kdy se k zápisu do mateřské školy dostavíte. Tuto žádost je třeba vytisknout, případně uložit jako PDF soubor. Nechcete-li se registrovat elektronicky, můžete vyplnit žádost o přijetí v papírové podobě; formulář žádosti získáte na ÚMČ Praha 6.

POTVRDIT LÉKAŘEM:  Žádost o přijetí (přihlášku) necháte potvrdit lékařem; pokud budete podávat přihlášky do více mateřských škol, vždy je potřeba doložit originál potvrzení nebo jeho ověřenou kopii.

PODAT ŽÁDOST:

  • osobně v naší mateřské škole 2. května, ve Vámi rezervovaném čase
  • osobní datovou schránkou 2. 5. 2024 v čase 0:00 – 23:59 hodin (firemní datová schránka není přípustná) – ID naší datové schránky: py7k2fv
  • e-mailem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail), zaslaným na e-mailovou adresu skolka@terronska.cz; 2. 5. 2024 v čase 0:00 – 23:59 hodin

Po doručení přihlášky, vždy obdržíte unikátní registrační kód, pod kterým budete moci na webu www.jakdoskolky.cz sledovat umístění Vašeho dítěte v jednotlivých mateřských školách. Aktualizace údajů bude probíhat vždy 1x týdně, a to až do 31. 7. 2024.

DOKUMENTY K ZÁPISU:

  • Vyplněná a podepsaná žádost o přijetí s vyjádřením lékaře
  • Rodný list dítěte k nahlédnutí (případně jeho kopii)
  • Doklad o trvalém pobytu (případně jeho ověřená kopie, OP dítěte nebo zákonného zástupce – k nahlédnutí, popř. výpis z evidence obyvatel)

VÝSLEDKY ZÁPISU zveřejníme 3. května 2024 ve 12:00 hodin na webových stránkách naší mateřské školy a na nástěnce u vchodu do areálu mateřské školy.

ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU přijatých dětí proběhne 6. května 2024 od 13:00 do 17:00 hodin VE ZVOLENÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE, kam bylo Vaše dítě přijato. Pokud zápisový lístek neodevzdáte, na Vaše místo automaticky nastoupí další dítě v pořadí.

Alexandra Piskáčková

ředitelka mateřské školy

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Podrobné informace naleznete v příručkách nebo na webových stránkách „Jak do školky“.

Příručky k zápisovému řízení:

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ 2024/2025

  • Naleznete zde.

Výše úplaty za vzdělávání

V souvislosti s novelou § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dochází od 1. ledna 2024 ke změně pravidel při stanovení úplaty v mateřských školách, školních družinách a školních klubech. Od školního roku 2024/2025 stanovuje výši úplaty za vzdělávání zřizovatel školy.

Pro mateřské školy na Praze 6 je od školního roku 2024/2025 stanovena jednotná výše úplaty ve výši 1200,- Kč.

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Podrobné informace naleznete v příručkách nebo na webových stránkách „Jak do školy“

Příručky k zápisovému řízení: